Font:
A A A
Цвет: C C C
Images On Off
Desktop version (of the website)

ASU News

Event Republic

фафк.jpg

«Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ» ипэгъок1эу ныдэлъфыбзэр къэухъумэгъэным фэ1орыш1эу гъэтхапэм и 6-м 2020-рэ илъэсым сыхьатыр 15-00-м Адыгэ Хасэм, АР-м гъэсэныгъэмрэ ш1эныгъэмрэ я Министерствэ, Адыгэ къэралыгъо университетым икафедрэу адыгэ филологием фэгъэзагъэм «АДЫГЭ ДИКТАНТ» зэхащэ.

 

Адыгэгу зи1эу, адыгабзэр зик1эсэ пстэури къетэгъэблагъэ. Хэлажьэхэрэм яш1оигъоныгъэк1э ац1э къамыгъэнэфэн фитых.

ДИКТАНТЫР зыщатхыщтыр:

  • Адыгэ къэралыгъо университетым и Ш1эныгъэ тхылъеджап1эу

1эшхьэмэфэ Даут ыц1э зыхьрэм иун (урамэу Пионерскэр, 260).

  • Адыгэ къэралыгъо университетым иконференц-зал

(урамэу Первомайскэр, 208).

  • Я 205-рэ аудиториер (урамэу Первомайскэр, 208).

⠀ ☎ АДЫГЭ ДИКТАНТЫМ итхын епхыгъэ упч1эхэм яджэуап мы телефонхэмк1э 8-961-828-40-63, 8-928-469-73-73 къышъуатыщт.